Back to Homepage

Hello! Sign in to get full advantages of our services. New customer? Start here.

sign in     advanced search     contact us

 Search by:
Search using Arabic characters

 TOPIC: Arabic fiction -- Tunisia

 Displaying 1 - 18 out of 18 matches

Sort results by:  

 
1. ‘Atabāt al-jannah
by al-Yūsufī, Muḥammad ‘Alī

Issue Year: 2007
Our Price: $4.00


 

 

 
 

 
 
2. ‘Ushshāq Bayyah
by al-Sālimī, al-Ḥabīb

Issue Year: 2002
Our Price: $6.50


 

 

 
 

 
 
3. al-Darāwīsh ya‘ūdūn ilá al-manfá
by Darghūthī, Ibrāhīm

Issue Year: 1992
Our Price: $5.00


 

 

 
 

 
 
4. al-Riwāyah al-Ṭūnusīyah ḥattá ‘ām 1985
by ‘Iṣmānūf, N. K.

Issue Year: 1996
Our Price: $6.50


 

 

 
 

 
 
5. al-Ṣamt aw sikīzūfrīniyā
by al-Ziyādī, Hind

Issue Year: 2009
Our Price: $6.00


 

 

 
 

 
 
6. al-Shuṭṭār
by Shukrī, Muḥammad

Issue Year: 2004
Our Price: $6.50


 

 

 
 

 
 
7. Bayrūt wa-nahr al-khiyānāt
by al-Yūsufī, Muḥammad ‘Alī

Issue Year: 2002
Our Price: $4.00


 

 

 
 

 
 
8. Ḥufar dāfi’ah
by al-Sālimī, al-Ḥabīb

Issue Year: 1999
Our Price: $5.50


 

 

 
 

 
 
9. Janāḥuhā al-rīḥ -- wa-ghaymah māṭirah
by al-Sukhayrī, Āsiyah

Issue Year: 2007
Our Price: $5.50


 

 

 
 

 
 
10. Khuṭūṭ al-ṭūl khuṭūṭ al-‘arḍ
by al-Rubay‘ī, ‘Abd al-Raḥmān Majīd

Issue Year: 2007
Our Price: $16.00


 

 

 
 

 
 
11. Khuyūṭ al-ẓalām
by Sāsī, Samīr

Issue Year: 2010
Our Price: $9.00


 

 

 
 

 
 
12. Nawāfidh al-zaman
by Jannāt, Muḥammad Mukhtār

Issue Year: 1974
Our Price: $12.00


 

 

 
 

 
 
13. Nisā’ al-basātīn
by al-Sālimī, al-Ḥabīb

Issue Year: 2010
Our Price: $7.50


 

 

 
 

 
 
14. Rāḍiyah wa-al-sīrk
by Būjāh, Ṣalāḥ al-Dīn

Issue Year: 1998
Our Price: $5.00


 

 

 
 

 
 
15. Rawā’iḥ Mārī Klīr
by al-Sālimī, al-Ḥabīb

Issue Year: 2008
Our Price: $6.50


 

 

 
 

 
 
16. Shams al-qarāmīd
by al-Yūsufī, Muḥammad ‘Alī

Issue Year: 2009
Our Price: $8.50


 

 

 
 

 
 
17. Taghrībat Aḥmad al-Ḥajarī
by Barāhim, ‘Abd al-Wāḥid

Issue Year: 2006
Our Price: $8.50


 

 

 
 

 
 
18. Tawqīt al-binkā
by al-Yūsufī, Muḥammad ‘Alī

Issue Year: 1992
Our Price: $6.00