ظـاهـرة الـتـهـرّب الـضـريـبـي الـدولـي و آثـارهـا على اقـتـصـاديـات الـدول الـنـامـيـة
Ẓāhirat al-taharrub al-ḍarībī al-duwalī wa-āthāruhā ‘alá iqtiṣādīyāt al-duwal al-nāmiyah
Issue Year: 2008
Our Price: $10.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: Bayrūt : Manshūrāt al-Ḥalabī al-Ḥuqūqīyah, 2008.

Description: 216 p. ; 25 cm.

Language: Arabic.

Binding: Hardcover.

ISBN: 9789953486529.

Subject: Taxation -- Law and legislation.