الـزواج و الأسـرة في الإسـلام، الـحـقـوق و الـواجـبـات و الآداب
Zawāj wa-al-usrah fī al-Islām, al-ḥuqūq wa-al-wājibāt wa-al-ādāb
Issue Year: 2010
Our Price: $10.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: Bayrūt : Dār al-Maḥajjah al-Bayḍā’ lil-Tibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 2010.

Description: 408 p. ; 24 cm.

Language: Arabic.

Binding: Paperback.

Subject: Marriage (Islamic Law).

Subject: Family -- Religious life -- Islam.

 Customers who bought this item also bought