Hi, new customer?
Start here.
الأنـظـمـة الـبـرلـمـانـيـة بـيـن الـنـظـريـة و الـتـطـبـيـق، دراسـة مـقـارنـة
Anẓimah al-barlamānīyah bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq, dirāsah muqāranah
Issue Year: 2010
Our Price: $25.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: Bayrūt : Manshūrāt al-Ḥalabī al-Ḥuqūqīyah, 2010.

Description: 456 p. ; 25 cm.

Language: Arabic.

Binding: Hardcover.

ISBN: 9786144010044.

Subject: Parliamentary practice.

To top