Hi, new customer?
Start here.
الأوقـاف الـمـسـيـحـيـة في مـضـامـيـن الـشـرع، نـبـذة تـاريـخـيـة و تـعـلـيـق عـلـى الـشـرع الـنـافـذ
Awqāf al-Masīḥīyah fī maḍāmīn al-shar‘, nubdhah tārīkhīyah wa-ta‘līq ‘alá al-shar‘ al-nāfidh
Issue Year: 2007
Our Price: $30.00

 Bibliographic details

Published/Created: [Beirut] : Manshūrāt al-Jāmi‘ah al-Anṭūnīyah, 2007.

Description: 434 pages ; 24 cm.

Language: Arabic.

Binding: Paperback.

Subject: Waqf -- Lebanon.

To top