Hi, new customer?
Start here.
اكـتـسـاب الـجـنـسـيـة الـلـبـنـانـيـة، نـزعـهـا و اسـتـردادهـا، دراسـة مـقـارنـة
Iktisāb al-jinsīyah al-Lubnānīyah, naz‘uhā wa-istirdāduhā, dirāsah muqāranah
Issue Year: 2018
Our Price: $16.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah al-ūlá.

Published/Created: Bayrūt : Manshūrāt Zayn al-Ḥuqūqīyah, 2018.

Description: 208 pages ; 25 cm.

Language: Arabic.

Binding: Hardcover.

ISBN: 9786144364772.

Subject: Citizenship -- Lebanon.

To top