مـجـلـس الأمـن و دوره فـي حـمـايـة الـسـلام الـدولـي
Majlis al-amn wa-dawruhu fī ḥimāyat al-salām al-duwalī
Issue Year: 2012
Our Price: $20.00

 Bibliographic details

Edition: al-Ṭab‘ah 1.

Published/Created: Bayrūt : Manshūrāt al-Ḥalabī al-Ḥuqūqīyah, 2012.

Description: 320 p. ; 25 cm.

Language: Arabic.

Binding: Hardcover.

ISBN: 9786144012253.

Subject: United Nations. Security Council -- Proceedings.

To top